Bělotrofix - 0,5 kg


Výrobce: DřevoNovákKód produktu: 810 Doprava a platba Hmotnost: 0.55 kg

180 Kč

Skladem
ks

Výrobce: DřevoNovákKód produktu: 810 Doprava a platba Hmotnost: 0.55 kg

BělotrofixPřípravek na vyvařování a odmašťování trofejí.Bělotrofix  je určen pro úpravu trofejí (kostrování) a přípravě k následnému vybělení peroxidem vodíku. Přípravek obsahuje látky, které za tepla rozkládají tkáň a zároveň dokonale odmašťují kost. Z toho důvodu nedochází ani po delší době k zežloutnutí lebky vlivem zbytkové mastnoty, která vystupuje z nedokonale odmaštěných kostí.Před použitím je nutné si přečíst návod k použití. Nedodržení podmínek může vést i k trvalému poškození trofeje!!!!!!Pracovní postup je možné použít dva způsoby úpravy:       -          S předvařením pouze ve vodě       -          Bez předvaření vynecháme bod 4 1)         Trofej se stáhne z kůže a nahrubo se ořeže svalovina.(nejlépe je stahovat trofej čerstvou)2)         Vybereme mozek, vypláchneme mozkovnu a namočíme trofeje do studené vody cca 1 den. Je možné přidat přiměřené množství kuchyňské soli (pokud se jedná o trofej s parožím máčí se pouze lebka).3)          Pokud má trofej paroží je nutné ho ochránit, obalit buničinou nebo kusem látky, nejdůležitější je chránit růže a spodní část paroží.4)         Trofej dáme do vody a ovaříme (není nutné trofej vařit do úplného odpadávání tkáně) po tomto ovaření ještě jednou nahrubo ořezat tkáň. Opláchnout trofej ve studené vodě a nechat mírně oschnout.5)         Vaření v roztoku odmašťovacího přípravku koncentrace:                    30 – 40g/litr vodypracovní teplota:               80-90°C, voda nemusí vařitdoba ponoru závisí na množství tkáně a věkuTrofej hlídat, aby se nepřevařila. Jakmile se začne tkáň shlukovat trofej vytáhnout a kartáčkem odstranit. Pokud jde tkáň odstranit všechna práce je z části hotová. Pokud ne, trofej ještě na nějakou dobu ponoříme do roztoku a pak trofej dočistíme.6)         Trofej necháme dokonale zaschnout 7)         Trofej vybělíme cca 10% peroxidem vodíku. (ponorem, nebo potíráním záleží na velikosti.)Vybělenou trofej necháme uschnout a můžeme ošetřit sprejem na ošetření trofejí. Bezpečnostní předpisy:Anorganický odmašťovací přípravekNení jed. Nesmí se dostat do očí a ani do jídla.Nebezpečné složky přípravku: Metakřemičitan sodnýR-věty:R34 Způsobuje poleptání. R37 Dráždí dýchací cesty.S-věty:S 1 Uchovávejte uzamčené. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S36/37/39 Použijte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení). S46 při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označeníPrvní pomoc:První pomoc obecně: Velmi důležitou je rychlost s jakou odstraníte výrobek z postiženého! Okamžitě sundejte kontaminovaný oděv.Při expozici vdechováním: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch, vypláchněte ústa a nos vodou.Při styku s kůží: Odstraňte z kůže zbytky látky a kontaminovaný oděv. Omyjte postiženého velkým množstvím vody.Při zasažení očí: Okamžitě omývejte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 min.Při požití: Pokud je postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou a nechte jej pít vodu. Nevyvolávejte zvracení. Použitý roztok se může likvidovat do běžného kanalizačního řádu.                  Distributor:Distributor:   Zdena Nováková                        Podložky pod myslivecké trofeje                       696 31   Bukovany 235                       www.drevonovak.cz                      e-mail: obchod@drevonovak.cz                      tel./fax. 518 618 266, Mobil: 737 506 091
Parametry
Hmotnost 0.580
Výrobce DřevoNovák